Concrete Exchange

artwork documentation
artwork documentation
artwork documentation
artwork documentation
artwork documentation
artwork documentation

Narges Mohammadi, Concrete Exchange,cement, rebar, rebar mats. IPE120 beams, 345 (L) x 250 (B) / 198 (H), 3840 kg and ±175 (L) x 1x ±175 (B) / positief: ± 240 (H), 1275 kg, 2022. Photography Lotte van Uittert. © 2022 Narges Mohammadi. All rights reserved.

Narges Mohammadi, Concrete Exchange,cement, rebar, rebar mats. IPE120 beams, 345 (L) x 250 (B) / 198 (H), 3840 kg and ±175 (L) x 1x ±175 (B) / positief: ± 240 (H), 1275 kg, 2022. Photography Lotte van Uittert. © 2022 Narges Mohammadi. All rights reserved.

about title

Concrete Exchange
Narges Mohammadi
 
Op de kunstbeurs Unfair presenteert Narges Mohammadi dit jaar haar nieuwste project, een experiment met de titel Concrete Exchange. We zien een monument dat uit twee delen bestaat; het eerste is een theekopje met schotel en het tweede deel is de ruimte rondom de kop en schotel die massief is gemaakt. Het is dus een monument in positief en negatief, een vorm en een restvorm. Het monument in negatief is bedoeld om in de grond te installeren en is alleen van bovenaf te bekijken. De vrijgekomen aarde bij installatie van het monument in negatief wordt gebruikt om de sokkel van het monument in positief te vullen.
 
Concrete Exchange is geïnspireerd door het principe van een kunstbeurs waar x m2 gelijk is aan x euro, en door hoe de fysieke ruimte in Amsterdam jaarlijks in waarde exponentieel stijgt vanwege grootstedelijke veranderingen. Het theekopje ziet Mohammadi als symbool tegen gentrificatie, omdat deze vaak gepaard gaat met de opkomst van hippe koffietentjes. Op Unfair wordt het monument in positief voor donatie aangeboden. Bewonersinitiatieven uit de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) kunnen zich aanmelden voor deze oproep. Het monument in negatief wordt op Unfair ‘te koop’ aangeboden, maar dit werk kan men alleen kopen door uren te investeren in het bewonersinitiatief. De gevraagde tijdsinvestering staat gelijk aan de hoeveelheid tijd die Mohammadi en haar team hebben gestoken in het realiseren van het werk. De koper kan zijn/haar uren inzetten door te ondersteunen in allerlei taken die door het initiatief worden opgemaakt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het mee-organiseren van activiteiten en programma’s, en het bijwonen van dagelijkse activiteiten. Zodra er een match is tussen bewonersinitiatief en koper, start het proces van het gezamenlijk invulling geven aan de specifieke taken, wensen en mogelijkheden.

Concrete Exchange
Narges Mohammadi
 
At this year's art fair Unfair, Narges Mohammadi presents her latest project, an experiment with the title Concrete Exchange. We see two monuments; the first is a teacup with saucer and the second is the space around the cup and saucer that has been made solid. So it is a positive and a negative monument, a form and a residual form. The negative monument is intended to be installed in the ground and can only be viewed from above. The earth released when installing the negative monument is then used to fill the base of the positive monument.
 
Concrete Exchange is inspired by the principle of an art fair where x m2 equals x euro, and by how the value of physical space in Amsterdam increases exponentially every year due to metropolitan changes. Mohammadi sees the teacup as a symbol against gentrification, since this is often accompanied by the rise of hip coffee shops. The monument in positive is offered for donation. Residents initiatives from the Randstad (Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht) are invited to sign up for this call. The monument in negative is offered 'for sale', however his work can only be bought by investing hours in the residents' initiative. The requested time investment is equal to the amount of time that Mohammadi and her team put into realising the work. The buyer can put in these hours by supporting in all kinds of tasks that are set up by the initiative. To give an example, this could be in co-organising activities and programmes, and by attending daily activities. Once there is a match between a residents' initiative and a buyer, the process of collectively formulating and shaping the specific tasks, wishes and possibilities starts.

thank you title

Een speciaal woord van dank aan de personen die Concrete Exchange mogelijk hebben gemaakt.
 
Dank je wel
 
Dennis Slootweg – voor je harde werk, geduld en enthousiasme, waardoor het zware werk licht en leuk aanvoelde. Het was een genoegen samen te werken aan de metaalconstructie van Concrete Exchange. Je expertise en oog voor detail blijven me verbazen.
 
Suyoung Yang – voor het helpen met het metaalwerk.
 
Nagim Mohammadi – voor het helpen met het op- en afbouwen, het ophalen van materialen en het terugbrengen ervan.
 
Manon Stoeltie, Elena Apolostovski, Maria Beaumaster, Mali, Celine Caly, Abby Meier, Veronika Petuchova, Charlotte, Jez Marchan Fernandez Arroyo – voor jullie kracht en doorzettingsvermogen in het proces van samen beton maken en aanbrengen.
 
Ritsert en Luuk – voor het adviseren over beton.
 
~
 
Trang Ha – voor het ontwerpen van de infographic PDF.
 
Nicolai Schmelling – voor het ontwerpen van de website.
 
Lotte van Uittert – voor het fotograferen van Concrete Exchange.
 
Vida, Amir en Rick – voor het brainstormen over een mogelijke film.
 
Morgane Boidin – voor je scherpe geest en advies gedurende het hele proces.
 
Yannik Güldner – voor altijd geduldig luisteren en zorgzaamheid.
 
~
 
Unfair – voor het ondersteunen van dit avontuurlijke experiment zodat het fysiek kan plaatsvinden.
 
Van Noort Transport – voor jullie expertise waardoor het transport van Concrete Exchange licht aanvoelde.
 
Piket Kunstprijzen – voor het toekennen van de Piket Kunstprijs 2021 in de categorie Schilderkunst. Zonder jullie financiële steun zou dit werk nooit bestaan hebben.
 
Last but certainly not least, veel dank aan De Besturing – voor de mogelijkheid om in jullie projectruimte te werken.

A special word of thanks to the wonderful people who made Concrete Exchange possible.
 
Thank you
 
Dennis Slootweg – for your hard work, patience and enthusiasm, which made the hard work feel light and fun. Working with you on the whole metal construction of Concrete Exchange was amazing. Your expertise and eye for detail keep amaze me.
 
Suyoung Yang – for helping with the metal work.
 
Nagim Mohammadi – for helping with building up and down, picking up materials and returning them.
 
Manon Stoeltie, Elena Apolostovski, Maria Beaumaster, Mali, Celine Caly, Abby Meier, Veronika Petuchova, Charlotte, Jez Marchan Fernandez Arroyo – for your sheer strength and persistence in the process of making and applying concrete together.
 
Ritsert and Luuk – for advising on concrete.
 
~
 
Trang Ha – for designing the infographic PDF.
 
Nicolai Schmelling – for designing the website.
 
Lotte van Uittert – for photographing Concrete Exchange.
 
Vida, Amir and Rick – for brainstorming about a potential film.
 
Morgane Boidin – for your sharp mind and advice throughout the process.
 
Yannik Güldner – for always patiently listening and caring.
 
~
 
Unfair – for supporting this adventurous experiment to physically take place.
 
Van Noort Transport – for your expertise which made the transport of Concrete Exchange feel light.
 
Piket Kunstprijzen – for granting me the 2021 Piket Kunstprijs (Piket Award) in the category of Painting. Without your financial support this work would’ve never existed.
 
Last but definitely not least, thank you De Besturing – for enabling me to work in your projectspace.

photographs behind the scenes
photographs behind the scenes
photographs behind the scenes
photographs behind the scenes
photographs behind the scenes
photographs behind the scenes
photographs behind the scenes
thank you title

Een klankbord van professionals dat adviseert over ontwikkelingen binnen Concrete Exchange, en de betrokkenheid van de kunstenaar toetst.
 
Maja Bekan
Maja Bekan (Servië/Nederland) is performance en beeldend kunstenaar. Haar werk verkent en bevraagt de mogelijkheden van bemiddeling en delegatie van het (kunst)werk. Ze is geïnteresseerd in een collaboratieve en sociale benadering van het maken van werken en hoe deelname een productief podium kan creëren, waarin de persoonlijke geschiedenissen, waarheden, economieën en sociale verhoudingen nader worden onderzocht.
 
Stéphane Blokhuis
Stéphane Blokhuis is op dit moment ESG Art Project Manager bij Normec Group, waar duurzaamheid en nauwe samenwerking met kunstenaars de twee hoofdpijlers zijn. Ook is ze sinds 2017 MA Artistic Research coördinator aan de KABK. De afgelopen 10 jaar heeft Stéphane, naast haar posities binnen de zakelijke dienstverlening, samenwerkingsprojecten geïnitieerd bij o.a. BeamSystems, Bonhams, Van Gogh Museum, De Nederlandsche Bank, Marian Cramer Projects, Holland Festival, Outset Netherlands.
 
Adam Nillissen
Adam Nillissen is een van de oprichters van Unfair. Zijn werk was te zien op verschillende kunstlocaties zoals NEST, Den Haag, The Suzanne Dellal Centre, Tel Aviv en de School, Amsterdam.

A board of professionals that advises on developments within Concrete Exchange and reviews the artist's involvement.
 
Maja Bekan
Maja Bekan (Serbia/The Netherlands) is performance and visual artists. Her work explores and questions the potentials of mediation and delegation of the (art) work. She is interested in a collaborative and social approach to making works and how taking part can create a productive stage, exploring more closely the personal histories, truths, economies and social relations within it.
 
Stéphane Blokhuis
Stéphane is currently ESG Art Project Manager at Normec Group, where sustainability and close collaboration with artists are the two main pillars. She has been the MA Artistic Research coordinator at the KABK since 2017. Over the past 10 years, in addition to her positions within business services, Stéphane has initiated collaborative projects at BeamSystems, Bonhams, Van Gogh Museum, De Nederlandsche Bank, Marian Cramer Projects, Holland Festival, Outset Netherlands, among others.
 
Adam Nillissen
Adam Nillissen is one of the founding directors of Unfair. His work has been shown in numerous art venues such as NEST, The Hague, The Suzanne Dellal Centre, Tel Aviv and de School, Amsterdam.